STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Giel Peetershof Egchel, Peel en MaasInhoud bestemmingsplan en bijbehorende stukkenWilt u het bestemmingsplan inzien?Beroepstermijn bestemmingsplanBeroep instellenVerzoek om voorlopige voorziening

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen egchel
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Giel Peetershof Egchel, Peel en MaasInhoud bestemmingsplan en bijbehorende stukkenWilt u het bestemmingsplan inzien?Beroepstermijn bestemmingsplanBeroep instellenVerzoek om voorlopige voorziening

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare vergadering van 17 december 2013 het bestemmingsplan Giel Peetershof Egchel ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe en duurzame woonwijk, Giel Peetershof. Dit is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Egchel. De woonwijk bestaat in totaal uit maximaal 120 woningen. Het plan is opgedeeld in 2 fasen: ca. 50 woningen in het noordelijke deel wordt rechtstreeks mogelijk gemaakt (fase 1). De overige woningen worden in fase 2 door middel van een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. Het plangebied ligt ten zuidoosten van Egchel, direct grenzend aan de kern. Het plangebied wordt globaal omgeven door de Linskensweg, de Gielenhofweg, de Roggelseweg en de Jacobusstraat. Iedereen kan het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit met de onderliggende inzien van 9 januari 2014 tot en met 20 februari 2014. • Het bestemmingsplan is samen met de onderliggende stukken digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl. het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0074; • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl; • Een papieren versie van het bestemmingsplan en ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie, tijdens openingstijden ter inzage. De beroepstermijn loopt van 10 januari 2014 tot en met 20 februari 2014. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde beroepstermijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie. Op het vaststellingsbesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, via (070) 4264426.

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.