WATERSCHAPSBLADDefinitief besluit tot wijziging van de legger van waterlopen inzake Egchelhoekerbeek in Egchel, gelegen in de gemeente Peel aan de Maas.

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Water in Waterschap Peel en Maasvallei

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen egchel
  2. WATERSCHAPSBLADDefinitief besluit tot wijziging van de legger van waterlopen inzake Egchelhoekerbeek in Egchel, gelegen in de gemeente Peel aan de Maas.

Natuur en milieu | Water JacobusstraatJacobusstraat EgchelEgchel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap EgchelEgchel

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei maakt, gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat op 17 mei 2013 een besluit is verleend voor het wijzigen van de legger van primaire en secundaire waterlopen. Deze wijziging betreft de ligging en het profiel van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd “Egchelhoekerbeek” in Egchel, gelegen in de gemeente Peel aan de Maas. Het besluit tot wijziging van de legger (nummer 2013.02510L) en de watervergunning voor het uitvoeren van de handelingen (nummer 2013.02510K ) worden separaat verleend en gezamenlijk gecoördineerd. Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De besluiten zijn niet gewijzigd t.o.v. de ontwerpbesluiten. Inzage De aanvraag, de besluiten en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 20 mei 2013 tot en met 1 juli 2013 op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.00 uur in het waterschapshuis, Drie Decembersingel 46 te Blerick, (afdeling Vergunningen en Handhaving), gemeente Venlo. Beroep Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht van 20 mei 2013 tot en met 1 juli 2013 tegen de besluiten beroep instellen bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. De besluiten treden in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van de besluiten niet. Gelet hierop kan, indien tegen deze besluiten beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg te Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het verzoek, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek. De indiener van het verzoekschrift dient tevens een afschrift van het beroepsschrift te overleggen. Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijs ik u naar www.rechtspraak.nl. Informatie Voor nadere informatie over de besluiten kunt u contact opnemen met het team vergunningen, (077) 38 91 245.

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Egchel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.