GEMEENTEBLADGemeente Peel en Maas - Vaststellen parkeergelegenheden voor opladen elektrische auto’s - Wethouder Tielenstraat (Egchel), Valkappel (Helden), Groenveld en Zonnedauw (Meijel)

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsegchel.nl op: 13-12-2023

  1. Bekendmakingen Egchel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Peel en Maas – Vaststellen parkeergelegenheden voor opladen elektrische auto’s – Wethouder Tielenstraat (Egchel), Valkappel (Helden), Groenveld en Zonnedauw (Meijel)

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

KenmerkZaaknummer 1894/2023/ 2858444Documentnummer 1894/2023/ 2870596OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:Wetgeving De grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door: -Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);-Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);-Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);-Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Doelstelling en motiveringDoelstellingUit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer is het gewenst parkeergelegenheden voor het opladen van elektrische auto’s vast te stellen.MotiveringHierbij is het volgende overwogen:•Dat het aantal elektrische auto’s in Nederland toeneemt en de komende jaren zal blijven toenemen;•Dat de Rijksoverheid elektrisch rijden stimuleert door financiële voordelen bij de aanschaf en/of bezit van een elektrische auto;•Dat elektrische auto’s een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit doordat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten;•Dat elektrische auto’s minder geluid produceren en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving;•Dat bezitters van elektrische auto’s die geen parkeermogelijkheden op eigen terrein hebben zijn aangewezen op oplaadpunten in de openbare ruimte;•Dat om elektrisch rijden mogelijk te maken een dekkend netwerk van openbare laadpalen noodzakelijk is;•Dat bewoners van de Wethouder Tielenstraat (Egchel), Valkappel (Helden), Groenveld en Zonnedauw (Meijel), in het bezit zijn van een elektrische auto;•Dat deze bewoners geen beschikking hebben over een parkeergelegenheid op eigen terrein waar vandaan de auto opgeladen kan worden;•Dat deze bewoners daarom zijn aangewezen op de openbare laadpunten in zijn woonomgeving;•Dat binnen 300 meter loopafstand van de genoemde straten geen openbare laadpunten aanwezig zijn;•Dat door de aanleg van een laadpalen in de genoemde straten invulling gegeven wordt aan de mogelijkheid op in de openbare ruimte elektrische auto’s op te laden;•Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. OverlegOnderhavige verkeersmaatregelen zijn besproken met de politie. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregelen. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.BelangenafwegingWij zien het belang in om elektrische auto’s te kunnen opladen. Dit om de groei van elektrisch vervoer goed op te vangen en voorbereid te zijn op de toekomst, ook in de openbare ruimte. Dit heeft effect op de reguliere parkeermogelijkheden. Het onderscheid in type parkeervoorzieningen wijzigt, echter ook het type auto’s in de wijk. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat de oplaadpunten openbaar zijn en door iedereen in bezit van een elektrische auto’s gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt in eerste instantie maar één parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische auto’s ingericht. Als volgens opgave van de concessieverlener blijkt dat één parkeergelegenheid niet meer volstaat, dan pas wordt de tweede parkeerplaats in gebruik genomen. Daarom wordt voorlopig één pijl op het onderbord met twee pijlen afgeplakt.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:1.Door het plaatsen van verkeersbord model E8c van Bijlage I van het RVV 1990 met onderbord OB504 op de volgende locaties twee parkeergelegenheden voor het opladen van elektrische voertuigen vast te stellen:•Ter hoogte van de Zonnedauw 4 te Meijel;•Ter hoogte van de Valkappel 1 te Helden;•Ter hoogte van de Groenveld 1 te Meijel;•Ter hoogte van de Wethouder Tielenstraat 44 te Egchel.2.Genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende bebordingtekeningen;3.Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de verkeersborden geplaatst zijn.Panningen 7 december 2023Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen,Teammanager openbare ruimte,P.H.G.M. PeetersDit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in het Gemeenteblad van 12 december 2023.

Unknown

 Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Lokaalnieuwsegchel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Egchel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.